KVKK Aydınlatma Metnİ

İşbu Aydınlatma Metni, www.hakkinisavun.com web sitesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla HAKKINI SAVUN tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin web sitesi ziyaretçisini aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu metinde yer alan “kişisel veriler” ifadesinden, web sitesi ziyaretçisi olarak tarafınıza ilişkin ve HAKKINI SAVUN’un sizi tanımasını sağlayacak veriler kastedilmektedir. KVKK uyarınca, HAKKINI SAVUN veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde işleyebilecek, kaydedebilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilecektir.


1 – VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİYOR?


1.1 – Üyeliğin Oluşturulabilmesi

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; www.hakkinisavun.com web sitesi üzerinden doldurmayı seçtiğiniz formlardaki bilgileri kullanabilmemiz amacıyla ve hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir.

1.2 – Mevzuat Gerekliliklerini Yerine Getirilmesi

Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek amacıyla işlenmektedir. İlgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

1.3 –Tanıtım ve Kampanyaların Yürütülebilmesi

Verileriniz kampanyaların yürütülmesi ve planlanması, ilgili kişilere ulaşmak amaçlarıyla işlenmektedir.


2 – HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?


2.1 – Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, doldurduğunuz formlardaki kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.

2.2 – www.hakkinisavun.com web sitesinin sayfalarında yer alan formlarda sizden istenen ve doldurduğunuz bilgileri toplayıp saklıyoruz.


3 – ÇEREZLERİ KULLANIYOR MUYUZ?


İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.


4 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ve fiziksel ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


5 – KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTİÇİNDE AKTARILIYOR MU?


Kişisel verileriniz, sunulan hizmetten tarafınızın yararlanması ve tüm sürecin yönetilmesi adına gerekli idari birimler ve yargı birimleri ile yalnızca yurt içinde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Bu aktarım, açıklanan amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak asgari düzeyde ve KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.


6 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?


Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi;

6.1 – Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.

6.2 – Kendisine ait kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.

6.3 – Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.

6.4 – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


7 – TALEPLERİNİZİ NEREYE İLETEBİLİRSİNİZ?


7.1 – Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından usule uygun olarak bilgi@hakkinisavun.com adresine e-posta ile iletilebilecektir.

7.2 – www.hakkinisavun.com, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

7.3 – www.hakkinisavun.com, taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkına sahiptir.

7.4 – Başvuru sırasında Başvuru Formu’muzun kullanılması ve e-postanın konu kısmına yahut yazılı olarak yapılan başvurularda zarfın üzerine büyük harflerle “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması halinde başvurular daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.


HAKKINI SAVUN TOPLULUĞU

www.hakkinisavun.com

bilgi@hakkinisavun.com